Dansk Revyfestivals bestyrelse:

Valgt på ordinært generalforsamling, den 15. februar 2018
Erik Vestergaard
Erik VestergaardFormand
Kontakt Erik
Skovbrynet 43
7130 Juelsminde
Mobil: 2485 7860
E-mail klik her
Barbara Lange
Barbara LangeSekretær
Kontakt Barbara
Kristian Johansen
Kristian JohansenKasserer
Kontakt Kristian
Pebelvej 11, Skjold
7130 Juelsminde
Mobil: 2272 2020
E-mail klik her
Sune Krintel
Sune KrintelBestyrelsesmedlem
Kontakt Sune
Jessensgade 10
8700 Horsens
Mobil: 6021 2939
E-mail klik her
Ronni Vennberg
Ronni VennbergBestyrelsesmedlem
Kontakt Ronni

Suppleanter:

1. suppleant: Albert Mørce (på valg i 2023)

2. suppleant:  Lis Reedtz (på valg i 2023)

Revisorer: Kurt Jensen og Peer Ødegaard

Revisorsuppleant: Tom Laursen

Dansk Revyfestivals vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling.

01 Navn:

1.1. Foreningens navn er Dansk RevyFestival.

02 Hjemsted og værneting:

2.1. Foreningens navn er Dansk RevyFestival. Dens hjemsted er i Hedensted Kommune under postnummer 7130 Juelsminde.
2.2. Foreningens værneting er Horsens Byret for alle tvistigheder af enhver art. For­eningen ved dennes formand er som sådan rette procespart for alles fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender.

03 Formål:

3.1. Foreningens formål er at etablere et tilbagevendende DM i REVY for amatører, og dermed at skabe de nødvendige rammer i forenings- eller selskabsregi for at gennemføre sådanne arrangementer.

04 Medlemskreds/indtræden og udtræden:

4.1. Som medlemmer af foreningen optages enkeltpersoner og foreninger med interesse i revy. Dog skal alle nye medlemmer godkendes af bestyrelsen.
4.2. Pligter og medlemsrettigheder indtræder samtidig med betaling af kontingent.
4.3. Medlemskab indtræder så snart man har indmeldt sig i foreningen til den til enhver tid siddende bestyrelse, men er først fuldt effektivt når første kontingent er betalt, det vil sige, der kan ikke afgives stemme på generalforsamlinger og lignende forinden kontingentet er betalt.
4.4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer, og kan ske med mindst én måneds varsel til udløbet af en kalendermåned.

05 Kontingent:

5.1. Som medlemmer af foreningen optages engagerede borgere og foreninger m.v. med bred interesse i by, kommune, kulturliv, idræt, turisme m.v., og som kan se mulighederne i at skabe en ny unik tradition i lokalområdet.
5.2. Ved manglende indbetaling fremsendes en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på kr. 50,00. Restancer med kontingentet udover en af bestyrelsen fastsat frist medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes og medlemsskabet ophører, når bestyrelsen har meddelt det pågældende medlem, der er i restance, en sidste frist for indbetaling af kontingentet, og der ikke er sket indbetaling inden den fastsatte frist.

06 Hæftelsesforhold:

6.1. Foreningen som sådan hæfter for foreningens forpligtelser overfor tredjemand. Det enkelte medlem af foreningen hæfter ikke overfor tredjemand, hverken for indgåelse af aftaler, økonomiske forpligtelser eller lignende.

07 Generalforsamling:

7.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
7.2. Medlemmerne skal indkaldes ved skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, hvilket kan ske enten ved henvendelse direkte til det enkelte medlem eller ved annoncering dagspressen/ugeblade, der dækker foreningens hjemstedsadresse eller ved opslag på foreningens hjemmeside/FaceBook-gruppe.
7.3. Foreningens generalforsamlinger afholdes i Juelsminde senest 6 uger efter regnskabsårets afslutning.
7.4. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle og på generalforsamlinger - ordinære eller ekstraordinære - kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne tilsendte dagsorden.
7.5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde skriftligt senest den 1. januar. Indkomne forslag udsendes samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.
7.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten behøver ikke at være medlem af foreningen.
7.7. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af dirigenten, bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer. Ved personvalg kan et enkelt medlem altid forlange skriftlig afstemning.

08 Ekstraordinær generalforsamling:

8.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt eller 10 medlemmer fremsætter krav herom overfor bestyrelsen.
8.2. Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandlingen fastsatte emner.
8.3. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse angive, hvilke emner der ønskes behandlet og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.
8.4. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af dirigenten, bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer. Ved personvalg kan et enkelt medlem altid forlange skriftlig afstemning.

09 Dagsordenen for ordinær generalforsamling:

9.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om foreningen i det forløbne år.

Bestyrelsens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, såvidt dette er tidsmæssigt muligt. Dette sker kun i de år, hvor der har været afholdt DM i REVY eller andet relevant arrangement

Fastsættelse af kontingenter for det kommende år.

Forslag fra bestyrelsen / medlemmerne.

Valg af bestyrelse.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Eventuelt.

9.2. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om forhandlingsmåden, stemmeafgivning m.v.
9.3. Hvert medlem - enkelt person eller forening - har på generalforsamlingen 1 stemme.
9.4. En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog kan beslutning om vedtægtsændringer kun træffes, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer stemmer herfor. I så fald kræves tillige for at vedtægtsændringen kan vedtages, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede eller repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt dette ikke er tilfældet indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget med det nævnte flertal vedtages uanset, hvor mange medlemmer der måtte være mødt.
9.5. På generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden for den ved generalforsamlingen siddende bestyrelse. Protokollen har derefter i enhver henseende fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen passerede

10 Bestyrelsen:

10.1. Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimalt 7 medlemmer (§9 stk. 9.1 - punkt f og g) som vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen med valg af én suppleant hvert år. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. Til posten som kasserer kan bestyrelsen suppleres med en person, der ikke er medlem af bestyrelsen eller foreningen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslaggivende.

11 Tegningsret:

11.1. Bestyrelsen repræsenter og forpligter foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
11.2. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelser med vedtægterne og de på en generalforsamling trufne beslutninger.
11.3. Foreningen tegnes i alle anliggender af den samlede bestyrelse, subsidiært af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

12 Administration af foreningens formue:

12.1. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter. Godkendelse skal foreligge skriftligt.
12.2. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt en medlemsprotokol. Kassereren underskriver alle kvitteringer og kassebeholdning skal henstå i bank, sparekasse eller girokonto. Girokontoen/bankkontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen af kassereren i forening med formanden eller en person bemyndiget af disse til at hæve på kontoen.

13 Indtægtsgrundlag:

13.1. Midlerne til foreningens drift søges skaffet primært ved kultur og turistpolitiske tilskud samt ved donationer fra interesseforeninger suppleret med medlemskontingent. Medlemskontingent skal ikke være det bærende økonomiske fundament.

14 Regnskabsåret:

14.1. Regnskabsåret løber fra 1.1. - 31.12.. Foreningen kan under ingen omstændigheder udbetale udbytte til medlemmer eller andre. Et eventuelt overskud overføres til næste års regnskab eller overføres til det selskab, der ønskes etableret, hvis foreningens arbejde giver et positivt resultat.
14.2. Regnskabet revideres inden 25. januar af de på generalforsamlingen valgte revisorer. I de år, hvor der ikke afholdes DM i REVY (ulige årstal) vil regnskabsaflæggelsen primært være status på bankbeholdningen.
14.3. Første regnskabsår løb fra 3.10.2005 - 31.8.2006, hvorefter det nye regnskabsår er indført, således at 2. regnskabsår bliver 16 måneder.

15 Foreningens opløsning:

15.1. Såfremt en generalforsamling beslutter foreningens opløsning bestemmer den tillige, hvem og hvorledes dette skal ske, samt på hvilken måde den eventuelt tiloversblevne foreningsformue skal anvendes til fremme af alment folkelige aktiviteter i lokalområdet.


Således vedtaget under stiftende generalforsamling den 3. oktober 2005 og revideret på de ordinære generalforsamlinger den 29. oktober 2007 og 26. november 2009 samt den 15. februar 2018.

Dansk Revyfestival

Skovbrynet 43
7130 Juelsminde
Tlf.: 4258 8000
E-mail

Info:

CVR nr.: 2986 5140
Pengeinstitut: Den Jyske Sparekasse
Konto: 8133-0002861445

MobilePay: 84880

©2024 Dansk Revyfestival. All Rights Reserved. Design by Sofahygge.

Search